۱:۲۷:۴۲ بعد از ظهر جمعه, ۱۷ام آذر, ۱۴۰۲

ریزش قیمت ارز ادامه دارد؟

قیمت هر دالرآمریکا از نیمه آبان ماه و اندکی قبل از آغاز دور جدید مذاکرات وین وارد یک روند صعودی شــد و از آن زمان تا اواخر آذر ماه نزدیک به ۱۰درصد رشد کرد اما با آغاز زمستان روند صعودی قیمت دالر متوقف شد و ظرف چند روز گذشته حتی شیب نزولی قیمت دالر بیشتر شده اســت به طوری که هفته قبل قیمت دالر ابتدا به کانال ۲۹هزار تومان سقوط کرد و ظرف ۲روز گذشته قیمت هر دالر آمریکا دست کم با ۵.۱درصد افت به کانال ۲۸هزار تومان عقب نشینی کرد. دیروز حتی اگرچه قیمت هر دالر در بازار نقدی تهران به ۲۸هزارو ۹۵۰تومان رســید اما در مبادالت فردایی هرات قیمت دالر به نرخ ۲۸هــزارو ۹۰۰تومان مبادله می شــد. قیمت درهم نیز که به نوعی به بازار دالر سیگنال صعود و نزول می دهد بعــد از مدت ها به کمتر از ۸هزار تومان رســید و در پایان مبادالت دیروز به ۷هزارو ۹۲۰تومان رســید. آن طور که روند مبادالت فردایی و قیمت خرید ارز خانگی توسط صرافی ها در دادوستد های دیروز نشان می دهد؛ روند نزولی قیمت دالر احتمــاال ظرف روز های آینده ادامه خواهد یافت. شــواهد میدانی نشان می دهد روند مبادالت ارز در دادوستد های فردایی نزولی است و صرافی ها ارزهای خانگی را دیروز به قیمت ۲۸هزارو ۷۰۰خریــداری می کردند، این رویداد نشان می دهد معامله گران بازار ارز رشد قیمت دالر را در روز های آینده چندان محتمل نمی دانند. اما علت این اتفاق چیست؟ عوامل سیاسی به زعم تحلیلگــران یکی از دالیل نوســان های قیمت دالر ظرف چند ســال گذشته و به ویژه از ســال ۱۳۹۷تاکنون اعمال تحریم های جدید علیه ایران اســت که جریان ورود ارز را به کشور محدود کرده، بر همین اساس هر نوع گشایشی در مذاکرات هسته ای که بتواند به کاهش تحریم ها و افزایش جریان ورود ارز به کشــور منجر شود، می تواند بر رونــد قیمت دالر به طور مســتقیم تأثیر بگذارد. بر همین اســاس به نظر می رســد بخشی از دالیل نزول قیمت دالر ظرف روز های گذشته به افزایش خوش بینی ها نسبت به آینده مذاکرات هســته ای بازمی گردد. هشتمین دور گفت وگوهای وین از دوشــنبه آغاز شده و ایران با حفظ مواضع اصولی خــود در عرصه دفاعی و تکنولوژی هسته ای به چانه زنی با بازیگران اصلی جامعه جهانی مشغول اســت با این حال در این دور از مذاکرات برخــالف دور قبل امید به انجام یک توافق بیشتر از گذشــته است.

اگرچه هنوز اخبار روشنی از نتایج مذاکرات هسته ای در دست نیســت، اما ابراز امیدواری نمایندگان روسیه و چین در مذاکرات وین، گفت وگوی وزیران امور خارجه ایران و عمان، ابراز امیدواری واشنگتن و اعضای تروئیکای اروپایی به نتایج قابل دسترس، از هموار شدن مسیر دستیابی به توافق حکایت دارد. همچنین براساس اظهارات مقام های ایرانی و آنچه میخائیل اولیانوف نماینــده ویژه دولت روسیه گفته اســت، تهران با قبول توصیه های مسکو و پکن راه را برای رســیدن به یک توافق هموار کرده است. بر همین اساس به نظر می رسد بخشی از دالیل نزول قیمت دالر ظرف چند روز گذشــته ناشی از امیدواری هایی است که در زمینه حصول یک توافق در وین ایجاد شده است. عوامل اقتصادی در کنار عوامل سیاسی برخی عوامل اقتصادی نیز ظرف چند هفته گذشته بر بازار ارز اثر گذاشته و به افت قیمت دالر منجر شده است. آمارها نشان می دهد ظرف هفته های گذشته فاصله قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد کاهش یافته و همین عامل صادرکننده های غیرنفتی را برای عرضه بیشتر حواله های ارزی در سامانه نیما ترغیب کرده است. از طرف دیگر آنطور که دولــت در الیحه بودجه ســال بعد اعالم کرده در تالش اســت نظام ارز تک نرخی را در سال آینده اجرا کند این موضوع نیز از دیگر عوامل اقتصادی اســت که سیگنال مثبتی به بازار ارز صادر کــرده و زمینه های افت قیمت دالر را فراهم کرده است. همچنیــن برخی منابــع خبری از آزاد ســازی منابع ارزی بلوکه شــده ایران در سایر کشور ها خبر می دهند که درصــورت تحقق آن می تواند میزان عرضه ارز درکشور را افزایش دهد و از نظر اقتصادی منجر به افت قیمت دالر شود. دیروز در همین رابطه خبرگزاری یونهاپ خبر داد: چوی جونگ کان، معاون وزیر خارجه کره جنوبی برای دیدار با نمایندگان کشورهای عضو برجام و آمریکا عازم وین شده است. سئول پیش تر گفته بود متعهد شده با توجه به اهمیت اتحاد با آمریکا و روابط با ایران، به تالش های دیپلماتیک برای احیای برجام ادامه دهد. بدهــی کره جنوبی به به ً ایران در ازای خریــد میعانات گازی، مجموعا ارزش ۷میلیارد دالر اســت که از سال ۲۰۱۸ و به بهانه تحریم های آمریکا پرداخت نشده است. در چنین شرایطی خبر سفر معاون وزیر خارجه کره جنوبی به وین احتمال آزادسازی دست کم ۷میلیارد دالر از منابع ارزی ایران را افزایش داده است. از سوی دیگر برخی خبر ها نیز حاکی از آن است که گشایش های تازه ای برای تسهیل روابط تجاری با عراق و نقل و انتقال ارز با این کشــور به وجود آمده است که می تواند در ماه های آینده به زمینه های اقتصادی بــرای نزول قیمت دالر تبدیل شود.

۲۲۳۲۲۷

همچنین ببینید

​رویکرد بانک صادرات ایران حمایت از دانش‌بنیان‌ها است

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در نشست هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها …

دیدگاهتان را بنویسید