۱:۳۲:۰۸ بعد از ظهر جمعه, ۱۷ام آذر, ۱۴۰۲

 هیجان در بازار طلا/ تقاضا بـرای خرید سکه و طلا افزایش یافت

در ســال هــای گذشــته نوســانات قیمتی در بخــش های مختلــف بویژه بــا افزایش قیمت ارز همراه بوده و طی ســال هــای اخیر این روند افزایشی ادامه یافته است.

در حالــی طی هفته های اخیــر بازار طلا به بالاترین ســقف قیمتی خود رسیده که نرخ سکه از مرز ۱۶ میلیون و۵۰۰ هزارتومان عبور کرد.

در روزهای گذشــته اگرچه بازار طلا نسبت به هفته گذشــته کمی آرام شد اما درحال حاضر قیمت هــر گرم طــلای ۱۸ عیار یــک میلیون و ۵۰۶هزار تومان و قیمت سکه تمام به ۱۶ میلیون و۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنان وضع بازار طلا در نوســان اســت و بســیاری از کارشناسان پیش بینی افزایش مجدد قیمت طلا را دارند.

طلا و سـکه با افزایش ارز و قیمت طلای جهانی گران شد

جدا از اینکه این پیش بینی ها تا چه اندازه واقعیت دارد اما رفتارهــای هیجانی در بازار طلا، ارز و… منجــر به افزایش خریــد و در مواقعی نیز افزایش صف فروش می شــود که در این نوسانات بی تاثیر نیست.

محمد حسین مستغنی ، مشاور عالی اتحادیه فروشــندگان طلا و جواهر شیراز در رابطه با آخریــن وضع این بازار در گفت و گو با ایلنا می گوید: طی چند هفته گذشــته چنــد عامل منجــر به گران شــدن نرخ طلا شــد که در این میان عامل اصلی براساس افزایش قیمت دلار بود ضمن اینکه قیمت طلای جهانی طلا براســاس نرخ دلار اســت که با افزایش قیمت دلار قیمت جهانی طلا نیز افزایش یافت.

مستغنی با اشاره به اینکه قیمت طلا و سکه به اندازه نرخ دلار افزایش نداشته است، عنوان می کند: قیمت هر سکه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و طلا گرمی ۴۰ هزار تومان رشد کرد

رفتـار هیجانـی و تقاضا بـرای خرید طلا در شرایط افزایش قیمت ها

مشــاور عالی اتحادیه فروشــنگان طــلا و جواهر شــیراز با اشاره به اینکه در این هفته با وجود افزایش قیمت طلا شــاهد رفتارهای هیجانی از ســمت مردم بودیم، ابــراز می کند: به نحوی که بــا وجود افزایش قیمت طــلا تقاضای خریــد این کالا از ســوی مردم به شدت افزایش یافته است و زمانی که دوباره بازر کمی نزولی شود همین افراد هیجانی رفتار کرده و فروشنده می شــوند.

مســتعنی با بیان اینکه هر سکه تمام بهار آزادی تا ۱۶ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان و طلا تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان هم رشــد کرد، خاطرنشان مــی کند: درحال حاضــر در بازار طلا آرامش نســبی برقرار است و موازنه خرید و فروش برقرار شده است.

ثبات نسبی به بازار طلا بازگشته است

وی اضافــه مــی کنــد: تــا قبــل از بازگشــت ثبــات نســبی در بــازار و بــا شــروع افزایــش قیمت هــا بیشــتر مــردم خریــدار بودنــد و حالا فروشــنده بیشــتر شــده و امیــد اســت منجــر بــه ثبات بــازار شود.

مشــاور عالی اتحادیه فروشــنگان طلا و جواهر شــیراز با اشــاره بــه اینکه نوســات جزئی همیشــه جزئی از کار بوده اســت و وجود داشــته است، تصریح مــی کند: اما نوســانات شــدید و لحظــه ای که باعث رشــد زیــاد و افزایــش قیمــت مــی شــود ناشــی از هیجانات در مورد خرید و فروش طلا اســت.

مستغنی ابــراز امیــدواری کرد که هیجانات خریــد و فروش در بازار کنترل شــود تا شــاهد نوســانات بازار تا این حد نباشیم.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰ ۳۵

همچنین ببینید

اختلاف نرخ دلار صرافی و بازار آزاد / چرا معامله گران بزرگ خریدار نیستند!

یک اتفاق بارز در بازار ارزر سه‌شنبه رخ داد؛ نرخ سایت‌ها و کانال‌ها جلوتر از …

دیدگاهتان را بنویسید